Фондация “Петко Груев Стайнов”
  История
  Цели
 Дейности
   Музикални празници
   Международен хоров фестивал “Петко Стайнов”
   Издателска дейност
   Стипендии и награди
   Участие в проекти
  Архив на проявите
    Архив на музикалните празници
    Архив на МХФ “Петко Стайнов”
  Управление
  Устав
  Финансиране

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ "ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ"

 

Учредителният акт на Фондация Петко Груев Стайнов (накратко, „Учредителния акт”) е приет на 13 ноември 2001 г. от :

(1) Григорий  Петков  Стайнов;

(2) Стефан  Петков  Стайнов;

(3) Пенка  Христова  Шишманова;

(4Дончо  Захариев  Стайнов;

(5Виолина  Константинова  Янкова;

(6) Петя  Димитрова  Павлович;

(7) Агапия  Димитрова  Баларева  и

(8) Александър  Радионов  Дянков,

предоставили сумата от 40 лв., а всеки един по 5 лв., за учредяването на Фондация Петко Груев Стайнов със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Средец”, ул. „Иван Вазов” no. 23, ет. 2, по-нататък в Учредителния Акт накратко „Фондацията”.

 

Учредителният акт последно е изменян с решение на Управителния съвет на Фондацията  (съкратено, „УС”), от заседанието на 20 юли 2015 г. и съгласно чл. 7, ал. 11 на Учредителния акт (преди изменението).

 

(изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) В Учредителния акт са уредени целите на Фондацията, средствата за постигане на целите, дейността на Фондацията, управлението, органите на Фондацията и правилата за лицата, които я представляват, действайки от нейно име, както и другите въпроси в предмета на Учредителния акт, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (както действа в редакцията си с изменението, публ. в Държавен вестник, бр. 42 от 05.06.2009 г.), по-нататък споменаван като „ЗЮЛНЦ”.

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

 

Чл. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.)  Името на Фондацията е „Фондация Петко Груев Стайнов” и в превод на английски ще е „Petko Gruev Staynov Foundation”.  Фондацията може да използва това име и в превод на други езици.

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Адресът на Фондацията е гр. София, р-н „Средец”, ул. „Иван Вазов”, № 23, ет 2-ри.

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Името на Фондацията, нейният адрес, данни за регистрацията й и БУЛСТАТ се поставят във всички документи и издания, изхождащи от нея.

ал. 4 Фондацията не е ограничена със срок.

ал. Фондацията може да учредява клонове в случаите и при условията, уредени в Учредителния акт и ЗЮЛНЦ.

 

II. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА И И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ (ДЕЙНОСТ)
(загл. изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.)

 

Чл. 2 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.).  Фондацията е създадена и действа с цел:

 

1. Съхраняване и развитие на историческото знание за живота, музикалното творчество, общественото дело и академичната дейност на големия български композитор Петко Груев Стайнов в страната и в чужбина.

2. Допринасяне за поддържане на богатство от изпълнявани и слушани произведения на българската музика (както оркестрова, така и хорова) чрез възпроизводство на творбите на българските композитори от всички поколения, включително тези на Петко Груев Стайнов, както на запис, така и на живо.

3. Подпомагане развитието на българското музикално творчество, изпълнителско изкуство и музикознание и в частност на млади композитори, диригенти, изпълнители и изследователи.

4. Поддържане на художествени тенденции в българското класическо музикално творчество, произлизащи от музиката на Петко Груев Стайнов и продължавани от български и чуждестванни композитори и изпълнители.

5. Подкрепа и помощ на дейности по създаване на национален архивен фонд на българската музикална култура, както и на научни изследвания на нейната история.

6. Подкрепа на организирането и осъществяването на музикалните и други културни дейности на град Казанлък, роден град на Петко Груев Стайнов.

7. Подпомагане на всякакви дейности и прояви, насочени към утвърждаване на националната самобитност на българското музикално изкуство и култура.

8. Материална подкрепа и насърчаване на обучението и професионалната реализация на незрящи музиканти; подпомагане концертната дейност на музикални състави от незрящи музиканти.

9. Финансово подпомагане на дейностите в сферата на музикалната култура на Националното читалище за слепи, на специализираните учебни заведения за деца с нарушено зрение, както и на училищата по изкуствата и общообразователни учебни заведения, обучаващи незрящи.

   

Чл. 3 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Фондацията ще развива дейност, за да постига целите, посочени в чл. 2 на Учредителния акт. 

ал. 2  (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Дейността на Фондацията е в обществена полза и включва:

1. Организиране и финансиране на периодичните Музикални празници „Петко Стайнов“ в София и фи­нан­сово подпомагане на Музикални празници „Петко Стайнов“ в Казанлък.

2. Спонсориране на провеждани в България международни музикални фестивали и конкурси (Международен фестивал „Софийски музи­кални седмици“, Международен музикален фес­тивал „Варненско лято”, Международен фести­вал „Мартенски музикални дни“ – Русе, Меж­ду­народен хоров конкурс „Черноморски звуци“ - Балчик и др.), като с предимство се ползват проявите, които включват в програмите си из­пъл­нения на произведения от Петко Стайнов, както и участията в тях на състави от незрящи музиканти. Учредяване на специални награди „Петко Стайнов” в тези фестивали и конкурси за изпълнение  на български музикални про­из­ве­дения от чуждестранни участници.

3. Организиране и/или финансово подпомагане в България и зад граница на хорови, сим­фо­нични и камерни концерти на бъл­гарски и гастролиращи чуждестранни състави извън пе­риодичните празници и фестивали по т.т. 1 и 2 с изпълнение на произведения на български композитори, като с предимство се ползват проявите, които включват в програмите си из­пъл­нения на произведения от Петко Стайнов, както и участията в тях на състави от незря­щи музиканти.

4. Спонсориране и цялостно финансиране излъчването на документални или студийни запи­си на изпълне­ния на произведения на Петко Стайнов по национални и/или чуждестранни ра­дио- и/или телевизионни програми.

5. Спонсориране участието на български оркестри, хорове и камерни състави в между­на­родни фестивали и конкурси, като с предимство се ползват съставите, включ­ващи в про­гра­мите си из­пъл­нения на произведения от Петко Стайнов, както и състави от незря­щи музи­кан­ти.

6. Организиране и финансиране самостоятелно или съвместно с други музикални и/или ме­дий­ни институции на музикално-образователни концерти и предавания по електронни ме­дии.

7. Спонсориране и цялостно финансиране на печатни издания на нотни сборници и отделни „опуси“ с музикални произведения на Петко Стайнов, с негова публицистика, както и на научни изследвания, дисертационни трудове и белетристика, изцяло или частично посветени на композитора, творчеството му и/или музикално-обществената му дей­ност, а също и на музикални произведения на други български композитори, предназначени за изпълнение от деца и младежи музиканти.

8. Спонсориране и цялостно финансиране на специализирани музикални печатни издания (на брайлов шрифт) за нуждите на незрящи музиканти.

9. Спонсориране и цялостно финансиране издаването на компакт и/или видео дискове и дру­ги аудио и видео носители със студийни или документални записи (от концерти) на ор­ке­ст­рови, хорови и камерни произ­ведения на Петко Стайнов, както и на публични прояви (кон­церти и други) с изпълнения на произведения на композитора,

10. Спонсориране и цялостно финансиране документални и игрални филми за Петко Стайнов, за дейността на фондация „Петко Груев Стайнов“ и Дом Петко Стайнов в Казан­лък, както и за други значими музикални прояви в страната и за прояви зад граница с бъл­гар­ско участие.

11. Организиране и финансово осигуряване на тематични и юбилейни изложби за живота, творчеството и обществено-музикалното дело на Петко Стайнов, както и за дейността на Дом Петко Стайнов и на други, създавани от Фондацията в бъдеще музикални институции (музикални школи, музикални състави и др.п.).

12. Организиране на конкурси и финансово осигуряване (периодично или спорадично) за на­пис­­ване от млади компози­тори (до 35 годишна възраст) на хорови, оркестрови и камерни музикални произведения.

13. Учредяване на стипендии на името на Петко Стайнов за незрящи ученици от български средни учи­ли­ща с проявена музикална дарба и за незрящи студенти от български висши му­зи­кални училища.

14. Учредяване на стипендия(и) на името на Петко Стайнов за следване и/или специализация в чуждестранни (европейски и американски) висши музикални училища или аналогич­ни / срод­ни  институции – с предимство за незрящи млади музиканти.

15. Популяризиране на творчеството и музикално-обществената дейност на Петко Стайнов и фон­дация „Петко Груев Стайнов“ в Интернет, Фейсбук и други съществуващи или създа­ва­ни в бъдеще глобални мрежи, чрез поддържаните от Фондацията сайтове на български и ан­глий­ски език; чрез създаване и функционране на радиостанция (в Интернет) на фондация „Петко Груев Стайнов“ за изпълнение на произведения на български композитори); чрез  публикации в специализирани интернет сайтове; чрез създаването и функционирането на он­лайн магазин – с възможност за поръчване на запис на произведенията на Петко Стайнов в електронен формат, на всички печатни издания и т.н.

16. Финансово подпомагане на музикални институции, организации и прояви, насочени към популяризиране на българското музикално творчество и към музикалното образование на подрастващите, чрез учредяване на специални награди (на името на Петко Стайнов) на дет­ски и ученически музикални кон­курси; чрез закупуване и даряване на музикални инстру­мен­ти, аудио- и видео техника на читалища, учи­лища и школи по изкуст­вата и сродни музикал­ни институции; чрез финансово подпомагане на индивидуални участия на подрастващи му­зиканти в национални и международни конкурси – с предимство за незрящи.

17. Организиране и поддържане съвместно с Исторически музей „Искра” на културно среди­ще в родната къща на Петко Стайнов в Казанлък с наименование „Дом Петко Стайнов”, съ­дър­жащо музейна експозиция за жизнения път, творчеството и обществената дейност на ком­позитора, музикален салон и компютъризирано работно място за ползване на Електрон­ния му архив.

18. Подпомагане, в партньорство с компетентните държавни институции и неправителствени организации и участие в дейности  по създаването на национален архивен фонд на българската музикална култура; участие във финансирането и изпълнението на изследователски проекти, подпомагане организирането на научни форуми и издаването на научни трудове, посветени на историята българската музикална култура.

19. Финансово подпомагане дейността в сферата на музикалната култура на „Националното чи­­­та­лище за слепите Луи Брайл 1928“ в гр. София, на специализирани училища за деца с нарушено зрение, както и на училищата по изкуствата и на общообразователни училища с програми за обучение на незрящи деца.

20. Финансово подпомагане цялостната дейност и/или отделни проекти на свързани с бъл­гарската музикална култура неправителствени организации (съюзи, сдружения, фондации и др.п.) в Бъл­га­­рия и зад граница.

21. Финансово подпомагане изграждането на обекти, предназначени за концертна, педа­го­ги­ческа и други фор­ми на музикална дейност.

22. Дейности или отделни действия, по силата на договор за дарение, сключен от Фондацията или в изпълнение на завет в завещание в полза на Фондацията, допълващи или обслужващи дейностите, посочени в точки 1 до 21, когато в съгласие с Учредителния Акт Фондацията е приела дарение с условие или завещание със завет.

 

ал. (нова - реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Фондацията няма да подкрепя политически партии или да действа за целите на която и да е политическа платформа, програма или отделна политическа идеология.  Дейността на Фондацията не може по никакъв начин да е обвързана с партиина дейност. Фондацията не може да действа в интерес на предизборни кампании и политическа пропаганда.

 

Чл. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Фондацията ще приема дарения и завещания и ще получава финансиране по проекти за дейности в кръга на посочените в чл. 3 от Учредителния акт, както и ще извършва допълнителна стопанска дейност с условията, предвидени в Учредителния акт и ЗЮЛНЦ. Паричните средства, финансиране и активи, получени по този начин ще се употребяват за целите на Фондацията, като се финансират посочените в Учредителния акт дейности.

ал. 2 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Допълнителната стопанска дейност на Фондацията включва: издателска и рекламна дейност и разпространение на издателска и рекламна продукция, отдаване под наем на имущество на Фондацията, организиране на изложби и провеждане на музикални събития, както и предоставяне на консултатски (експертни) и информационни услуги и инвестиции с цел запазване и увеличаване на стойността на наличните финансови средства на Фондацията, както е предвидено в чл. 5, ал. 6 на Учредителния акт.

ал. 3 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, само доколкото тя е свързана с дейността, описана в чл. 3 от Учредителния акт, съгласно изискването на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.  Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се използват само за целите на Фондацията, съгласно чл. 2.

ал. 4 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Извършването от Фондацията на допълнителна стопанска дейност, съгласно Учредителния акт, ще се подчинява на реда и условията за съответния вид дейност, предвидени в приложимите закони.

ал. 5 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Фондацията не разпределя печалба.

 

III. ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ
(загл. изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.)

 

Чл. 5 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Имуществото на Фондацията се образува от източниците, посочени в чл. 4, ал. 1 на Учредителния акт, включително – доход от инвестициите, позволени в ал. 6 на този член.

ал. 2 Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движимо и недвижимо имущество, вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа, дялово участие в сдружения, права върху акции, вземания и други имуществени права. Всички направени дарения се вписват в специална книга за дарения.

ал. Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на Фондацията в съответствие с нейните цели.

ал. 4 Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и други подобни, той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носят неговото име или друго, определено от него наименование.

ал. Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание, направени при неприемливи за Фондацията условия и в противоречие с нейните цели и с разпоредбите на Учредителния акт.

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Имуществото на Фондацията се влага в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа и други финансови активи (акции, облигации и други ликвидни финансови инструменти или валути).  Влагането на имуществото трябва да има за цел запазване и увеличаване на неговата стойност. 

 ал. 7 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Финансирането на дейността на Фондацията (разходването на нейното имуществото) се извършва на база на приети бюджети.

ал. 8 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Разпореждането с парични средства и други активи на Фондацията е част от управлението на нейната дейност и е в компетентността на управителя на Фондацията, подчинено на Учредителния акт, решенията на Управителния съвет и приложимите закони.

 

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА, ЛИКВИДАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВО
(загл. изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.)
 

 

Чл. 6 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Управителният съвет на Фондацията може да реши да я прекрати с последиците от това решение, както е предвидено в Учредителния акт и приложимите разпоредби на ЗЮЛНЦ или друг закон, действащ към датата на прекратяване.  Други основания и ред за прекратяване на Фондацията са само такива, предвидени в ЗЮЛНЦ или друг действащ закон.

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Решението на Управителния съвет за прекратяване на Фондацията трябва да определи ликвидатор на Фондацията и възнаграждението му.  Управителният съвет може да действа като ликвидатор, ако така е определено в решението за прекратяване или да определи за ликвидатор управителя или друго лице.  Ако в решението за прекратяване не е предвиден ликвидатора, той се определя от окръжния съд по седалището на Фондацията.

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Фондацията, доколкото наличните парични средства стигат за това, а в случай, че не са достатъчни, да осребри първо движимото, а след това и недвижимото имущество на Фондацията с цел удовлетворяване на кредиторите.

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) По силата на Учредителния акт и съгласно чл. 44 от ЗЮЛНЦ, редът за разпределяне на имуществото на Фондацията след ликвидация и като се спазват условията на ЗЮЛНЦ и Учредителния акт, се определя, както следва.  Имуществото на Фондацията след ликвидация да се предостави (прехвърли) на Исторически музей „Искра”, град Казанлък, по-нататък наричан „Музея” или, съответно, на който и да е правоприемник на Музея към датата на законното разпределяне на имуществото след лквидация, в случай, че Музеят е прекратен и дейността му е преминала към негов правоприемник.    

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) В случай, че към датата на разпределение на имуществото Музеят  не съществува и няма правоприемник, имуществото се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност, с дейност, която съвпада с или е близка до дейността на Фондацията.

ал. (нова, реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 5, то се предава на общината, в която е седалището на Фондацията.

 

V. ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА

 

Чл. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Постоянните органи на Фондацията са Управителният съвет, който е върховният колективен орган на Фондацията и Управител, който е  управителният орган на Фондацията.

ал. 2 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Фондацията може да има Изпълнителен съвет или съвети, назначаван(и) от Управителния съвет с временни контролни и ограничени управителни функции, в случаите, предвидени в Учредителния акт и до настъпване условие за прекратяване на изпълнителния съвет, предвидено в решението за създаването му.

Раздел първи

Управителен съвет

(загл. ново – реш. на УС от 20 юли 2015 г.)

Чл. 8 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Управителният съвет е колективен орган на Фондацията. Първите му членове са избрани от учредителите. 

ал. 2 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Управителният съвет решава по въпросите от  ал. 4 на този член на Учредителния акт или предвидени в закон да се решават от колективния орган на фондация. Решенията му са задължителни за другите органи на Фондацията, с условието те да не противоречат на ЗЮЛНЦ, други нормативни разпоредби, приложими за дейността на Фондацията и на Учредителния акт. Решенията трябва да не нарушават задължения на Фондацията или условия по договор за дарение или завет на завещател, по чието завещание Фондацията наследява наследство, което е приела.

ал. 3  (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Управителният съвет има най-малко трима члена, физически лица.  Управителният съвет избира свой Председател измежди членовете си.                

ал. 4  (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Управителният съвет решава относно:

1. Каквато и да е промяна (изменение, допълнение и др.) на Учредителния акт.

2. Назначаване и освобождаване на член на Управителния съвет и въпросите, относно възнагражденията на членовете на съвета.

3. Избор на председател на Управителния съвет.

4. Назначаване на Управител и определяне на неговото възнаграждание.

5. Проекти на бюджета на Фондацията, както и други въпроси на бюджета на Фондацията, съгласно Учредителния акт и приложимите закони.

6. Приемане на годишния финансов отчет на Фондацията, избор на одитор, когато отчетът подлежи на независим финансов одит.

7. Приемане на годишния доклад за дейността, съгласно предвиденото в ЗЮЛНЦ.

8. Приемане на реда и правилата за осъществяванe на дейността, предвидени в чл. 41, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

9. Одобрение на дарения, за които управителят да сключи договора от името на Фондацията.

10. Създаване на изпълнителен съвет, съгласно предвиденото в Учредителния акт и избор на членовете на изпълнителния съвет и тяхното възнаграждение, както и назначаване на нов член на изпълнителен съвет след прекратяване на участието в него на съществуващ член.

11. Преобразуване на Фондацията.

12. Прекратяване на Фондацията, назначаване на ликвидатор и размера на възнаграждението му.

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Управителният съвет може  да упълномощи и възложи на Управителя да вземе решение по точка 9 на ал. 4 по своя преценка с условието, че Управителният съвет е одобрил по принцип възможността за получаването на дарението и управителят ще договаря условията на договора за дарение и ще го подпише от името на Фондацията, отговарящ на целите и дейността на Фондацията и съгласно приложимите закони (такъв договор по-нататък в Учредителния акт накратко наричан „Договора за дарение”).  В такива случаи, Управителният съвет може да възложи на Управителя да вземе и решението по точка 10 на ал. 4 за състава на изпълнителния съвет и за  възнаграждението на неговите членове. 

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Управителният съвет се свиква от Председателя му или по искане на поне 1/3 (една трета) от всички членове на съвета, изпратено на Председателя.  В последния случай, ако Председателят в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на заседание на Управителния съвет, то се свиква от съда по седалището на Фондацията по писмено искане на заинтересуваните членове на Управителния съвет или от натоварено от тях лице.

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Във всички случаи на свикване на заседание на Управителния съвет, поканата трябва да съдържа (а) дневния ред на заседанието, (б) датата, часа и мястото за провеждане на заседанието и (в) по чия инициатива се свиква.

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Заседание на Управителния съвет се свиква с покана до всеки един член на съвета, получена поне 10 (десет) дни преди датата на заседанието.

ал. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Заседание на Управителния съвет може да взема законно решения, ако присъстват повече от половината от членовете му.

ал. 10 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на съвета, освен решение по точки 1, 2, 11 и 12 на чл. 8, ал. 4 от Учредителния акт, което може да се вземе, ако за такова решение гласуват „за” повече от половината от всички членове на съвета, присъствали на заседанието.

ал. 11 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Председателят на Управителния съвет ръководи заседанието на съвета, освен ако отсъства от заседание, в който случай Управителният съвет избира за ръководещ заседанието друг член на съвета.  Всяко решение на Управителния съвет се взема във формата на протокол от заседанието, подписан от всички присъствали членове на съвета.  Председателят и съответно – избрания да председателства дадено заседание член на съвета, има право да заверява с подписа си копия от протоколи и извлечения от протоколи на заседанието и други документи и изменения в документи, приети на заседанието.

ал. 12 (нова – реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Фондацията поддържа книга на протоколите от заседанията на Управителния съвет.  Председателят на Управителния съвет следи за прилагането в протоколната книга на всеки протокол от заседание на съвета.

 

Раздел втори

Управител

(загл. ново – реш. на УС от 20 юли 2015 г.)

Чл. (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Управителят управлява дейността на Фондацията и я представлява пред всички.  Управителят извършва всички правни действия от името на Фондацията, самостоятелно (по своя преценка) или съгласно решение на Управителния съвет, както е предвидено в Учредителния акт. 

 

Раздел трети

Изпълнителен съвет

(загл. ново – реш. на УС от 20 юли 2015 г.)

Чл. 10 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Изпълнителен съвет се назначава с права да контролира спазването на условията по даден (един) Договор за дарение, в случаите когато в Договора за дарение е предвидено Фондацията да спазва определени условия за някакъв период от време или до настъпването на някакво условие.  

ал. (нова – реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Актът на назначаване на Изпълнителен съвет, по правилата на Учредителния акт, дава на Изпълнителния съвет тези права на контрол относно използването (изразходването) на предмета на дарението по Договора за дарение, както са предвидени в Учредителния акт и както може да са детайлизирани в Договора за дарение, в съответствие с Учредителния акт, без за делегирането на тези права на контрол към Изпълнителния съвет да се изисква изрично решение на който и да е от постоянните органи на Фондацията.

ал. (нова – реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Един изпълнителен съвет включва трима члена, освен ако в решението на Управителния съвет, съгласно Договор за дарение, броят на членовете е по-голям.  В Изпълнителен съвет се назначават само физически лица. 

ал. 4 (нова – реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Членство в Изпълнителен съвет се прекратява, в случай на:

1. Изрично писмено искане на член на изпълнителен съвет, направено до управителя, като прекратяването настъпва на  датата на приемането му с решение на Управителния съвет, взето не по-късно от три месеца от получаването му от управителя, а в случаите когато решението не е взето в този срок, прекратяването настъпва на първия ден след изтичане на посочения срок.

2. Решение на Управителния съвет, с което е установено : (а) повече от едно отсъствие на член на Изпълнителен съвет от заседание на съвета в рамките на една календарна година или (б) нарушение на Учредителния акт или Договора за дарение от член на Изпълнителния съвет,  или

3. Смърт на члена на изпълнителния съвет.

ал. 5 (нова – реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Изпълнителен съвет има право на:

1. Одобрение на бюджети, предложени от Управителния съвет, за ползване на имущество от предмета на дарението по Договора за дарение.

2. Приемане на отчета на Управителния съвет за изпълнението на бюджет, одобрен от изпълнителния съвет, относно съответствието на изпълнението (изразходването на средства по бюджета), съгласно предвиденото в Договора за дарение.

3. Други действия, включително управителни действия от компетентността на управителя, за което управителят ще издаде изрично пълномощно, предназначени за спазване на  Договора за дарение.

ал. (нова – реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Изпълнителният съвет избира за свой председател един от членовете си.  Изпълнителният съвет решава по точка 1 и 2 на ал. 5 на заседание, свикано от председателя с писмена покана до всеки от членовете на съвета, получена поне 2 (две) седмици преди датата на заседанието на изпълнителния съвет.  Мястото където се свиква и провежда заседанието на Изпълнителен съвет може да е само в населеното място, където е регистрирано седалището на Фондацията. 

ал. (нова – реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Решенията на съвета се приемат с мнозинство повече от половината от членовете на съвета. 

ал. (нова – реш. на УС от 20 юли 2015 г.) Изпълнителен съвет може да вземе решение и без заседание на съвета, с условие, че решението е писмено и всички членове на съвета са дали съгласието си за решението с подписите си върху документа, удостоверяващ взетото решение.

 

VІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл. 11 (изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.)  Фондацията изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи (постоянни и временни), създадени по силата на Учредителния акт и в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ.  Фондацията се представлява от Управителя, който по силата на Учредителния акт е управителният орган на Фондацията.  Управителят може да възложи определини свои управителни функции на Председателя на Управителния съвет с пълномощно с нотариално заверен подпис.

 

VІІ. ПРАВИЛА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
(загл. изм. с реш. на УС от 20 юли 2015 г.)

 

Чл. 12. Управителният съвет или Управителят след възлагане от Управителния съвет не може да избират за член на Изпълнителен съвет свой член или Управителя.

 

Чл. 13. Управителният съвет, съответно – Управителят по възлагане, не могат да освобождават член на Изпълнителен съвет без основание, предвидено в чл. 7, ал. 8 от Учредителния акт.

 

Чл. 14. Фондацията може да направи разход от имуществото си след и на основание мотивирано решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от две трети (2/3) от гласовете на всички членове на съвета, когато разходът е в полза на някое от следните категории лица:

1. Лица от състава на другите му органи (включително от Изпълнителен съвет) и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – втора степен включително;

2. Лица, били в състава на управителните му органи до две години преди датата на вземане на решение;

3. Юридически лица, финансирали организацията до три (3) години преди датата на вземане на решение;

4. Юридически лица, в които посочените в точка 1 и 2 лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

5. Без да се променя разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Учредителния акт - политически партии, в ръководните и контролни органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на Фондацията,

ал.  Фондацията не може да сключва сделки с лицата по точка 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза за Фондацията или са подчинени на общи условия, приети от Фондацията и обавени публично.

 

Чл. 15 Имущество на Фондацията, откакто се прекрати, не може да да се прехвърля по какъвто и да е начин на лице от която и да е от следните категории:

1. Учредител на Фондацията или член на орган на Фондацията или лице което е било член на орган на Фондацията.

2. Служител на Фондацията.

3. Ликвидатор, освен възнагражданието, което му се дължи.

4. Съпрузи на лицата, посочени в точка 1 – 3.

5. Роднини на лицата по точка 1 – 3 по права линия, без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително,

6. Юридически лица, в които лицата по точки 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

VIІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
(загл. ново – реш. на УС от 20 юли 2015 г.)

 

Чл. 16 ЗЮЛНЦ се прилага в случаите когато липсва разпоредба на Учредителния акт или разпоредбата на Учредителния акт противоречи на императивна разпоредба на ЗЮНЦ.

 

Този Учредителен акт включва всички промени, направени с решението за неговото изменение и допълнение на Управителния съвет на Фондацията, взето на 20 юли 2015 г. 

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP