Фондация “Петко Груев Стайнов”

ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА ПЕТКО СТАЙНОВ

 

Електронният архив на Петко Стайнов (ЕА) представя в електронен вид всички обработени материали и до­­­ку­менти от Единния регистър на архива на композитора академик Петко Груев Стайнов”, поддържан от фондация “Петко Груев Стайнов”. Единният регистър на архива на Петко Стайнов обхваща мате­ри­али и документи от фондовете на Българска академия на науките, Исторически музей “Ис­кра”, Централен Държавен архив, Съюз на компози­торите, Национална музикална академия “проф. Панчо Владигеров”, Народна библи­отека “Св. Св. Кирил и Мето­дий”, библиотека “Искра”, Ка­зан­лък и фамилния архив на сем. Стайнови. Благодарение на изготвените цифрови изображения на всички материали и документи, включени в ЕА, той пред­лага на ползвателите, освен каталог още и визуален достъп до всеки от тях, независимо от при­над­леж­ност­та на оригинала на един или друг архивен фонд и/или библиотека и местонахождението му. Електронният архив на Петко Стайнов е изграден в две версии:
-Основната версия съдържа база данни с изображенията на документите и материалите във формат TIF. Тя може да бъде ползвана на работното място, устроено в Дом Петко Стайнов в Казанлък на ул. „Петко Стайнов” №13, тел. 0431 6 50 14.
-Интернет версията на ЕА e с адрес http://archives.staynov.org и съдържа база данни с изображенията на документите и мате­риалите във формат JPG. Ней­ното ползване е неограничено и изисква единствено ре­гис­триране.

 

Структурата на ЕА възпроизвежда структурата на Единния регистър и съдържа следните категории материали и документи:

Категория “А” – Публикации за Петко Стайнов в България
Категория “В”-Публикации за Петко Стайнов в чужбина и от чуждестранни автори
Категория “С”-Музикалното творчество на Петко Стайнов
Категория “D”–Публицистиката и друга писмена продукция на Петко Стайнов
Категория “E”–Награди, удостоявания и чествания на Петко Стайнов. В процес на обработка
Категория “F”-Афиши, покани и програми на концерти. В процес на обработка
Категория “G”–Фото и други илюстративни материали
Категория “H”–Кореспонденция. В процес на обработка
Категория “I”-Книги – музикална библиотека и нототека на Петко Стайнов. В процес на обработка
Категория “J”–Дискография. Съдържа три подкатегории.
Категория “K”–Биографични документи.
Категория “L”-Документи  от служебната дейност.
Категория “M”–Други материали и документи, вкл. на други лица. В процес на обработка
Категория “N”–Предмети, принадлежали на Петко Стайнов
ЕА обхваща периода от 1896 до 1977 година – годината на кончината на композитора. Категории “А”, “С” и “Е” са отворени към наши дни, защото публикации-отзиви за композитора продължават да се появяват по различни поводи и защото продължават да се правят аранжименти на негови творби.

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP